İEV UYGULAMASI GİZLİLİK VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

(“Sözleşme”)

İşbu Sözleşme, …/../…. tarihinde, Kanuni ikametgahı 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. A BLOK NO: 73 İÇ KAPI NO: 27 BAĞCILAR/ İSTANBUL adresinde bulunan ARBAH GROUP PROJE YÖNETİM DAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. (Kısaca ‘’iEv’’ olarak anılacaktır.) İle Kanuni ikametgahı …. adresinde bulunan …. (Kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.
SAĞLAYICI ve MÜŞTERİ ayrı ayrı “Taraf” ve beraberce “Taraflar” olarak anılacaktır.
MADDE 2-SÖZLEŞME KONUSU VE HİZMET KAPSAMI
İşbu sözleşme konusu, SAĞLAYICI’ya ait olan iEv Uygulaması adındaki (bundan sonra “APLİKASYON” olarak anılacaktır) aplikasyon ile Müşteri’nin akıllı ev aletlerini yönetebilmesi, akıllı ev aletlerinin tamiri için randevu talep edebilmesi, apartman, site giderlerini ödeyebilmesi hizmetlerinden faydalanabilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki hükümler doğrultusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
MADDE 3- iEv’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1 iEv, hizmetin gerektirdiği uzmanlık ve deneyim çerçevesinde işbu Sözleşme konusu tüm hizmetleri, Müşteri’ye tam ve doğru olarak yerine getireceğini ve bu surette ilgili hizmetin sunulabilmesi için gerekli altyapıya sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2 iEv, Müşteri ile işbirliği içerisinde çalışmayı işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilebilmesi için Müşteri ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi kabul ve taahhüt eder.
3.3 Müşteri Rapor ve Aplikasyon Ara Yüzü : iEv, [●] aplikasyon adresi üzerinden tanımlayacağı özel bir hesap aracılığı ile vermiş olduğu hizmet ile ilgili olarak; ödenen borçların ve talep edilen randevuların Müşteri tarafından görüntülenebilmesi için Müşteri adına ekran oluşturacak ve hizmeti verdiği döneme ilişkin ilgili ara yüzü elde ettiği analizler doğrultusunda güncelleyecektir.
3.4 Çalışan Uygulamaları: iEv, Müşteri’nin uygulamayı kullanmak istediği konutlarda oturan kişilere tanıyacağı ayrı bir hesap ile Müşteri’nin site, apartman giderlerinin takibi ile ilgili olarak Müşteri’nin belirleyeceği Yetkili kişilerin kendi cep telefonlarına yükleyebilecekleri IOS ve Android işletim sistemlerine uygun uygulamaları temin edecektir.
3.5 Müşteri Kredi Kartları: iEv, Müşteri’nin uygulamayı kullanacağı site, apartman giderleri başta olmak üzere herhangi bir ödemenin kredi kartı aracılığıyla ödenmesi halinde 3. Kişiye ait banka bilgileri iEv tarafından görüntülenemeyecektir. iEv’in bu tür bilgilere ulaşım hakkı olmadığı gibi depolama hakkı da yoktur.
3.6 iEv, işbu Sözleşme kapsamında verdiği hizmet kapsamında kendi teknik ve donanımsal altyapısı ile ilgili olarak Müşteri’nin yaşamış olduğu sorunlar ile ilgili olarak Müşteri tarafından kendisine yazılı bildirim yapılmasından sonra en kısa sürede gerekli teknik desteği verecektir. 1.5. 3.7 iEv, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri’nin ve 3. kişilerin cihazına yükleyeceği aplikasyon aracılığıyla yazılım ve teknik altyapıların temin edilmesinden sorumlu olup kendi altyapısından bağımsız olarak gerek Müşteri altyapılarından, Müşteri’ye ve 3. kişilere ait akıllı ev aletlerinden, bu ev aletlerinin
modelinden, işletim sisteminden, mobil cihazın altyapısından, Müşteri’ye ait yazılımlardan veya altyapı ve internet başta olmak üzere her türlü bağlantı sorunlarından sorumlu değildir. Bu madde sayılan durumlar veya iEv’in kendi kusuru olmaksızın hizmetin aksaması, geçici olarak durmasından dolayı iEv’in sorumlu tutulması mümkün olmayıp Müşteri ve 3. kişiler kaynaklı sorunlar işbu Sözleşme kapsamında ve hizmeti dışındadır.
3.8 Sözleşmeye konu hizmetler kapsamında, iEv tarafından sunulan her analiz, istatistik, rapor, görüş ve tavsiye, iEv’in bu alandaki bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda hazırlanmış olup, öneri niteliğindedir. Bu bilgilere dayanarak yapılacak işlemlerden doğacak her türlü maddi ve manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan iEv’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.9 iEv tarafından sunulan hizmetlere ilişkin olarak gerek sisteme entegre edilen gerekse edilmeyen alarm, kapı-pencere-ışık sistemleri, elektronik eşyalar, ısıtma-soğutma mekanizmaları ve diğer tüm ilgili eşyaların Müşteri ve/veya 3. Kişilerden kaynaklanan kullanım hataları nedeniyle ve her halükarda iEv’e kusur atfedilemeyecek durumlarla ilgili olarak Müşteri ve/veya üçüncü kişinin zarar görmesinden iEv sorumlu değildir. Hatalı kullanımlara, alarm sisteminin ilgili kişi tarafından hatalı saatte devredışı edilmesi, hiç aktif hale getirilmemesi, kapı/pencere sistemlerinin kapatılmamış olması veya açılmış olması, ısıtma/soğutma sistemlerinin aşırı veya gereksiz kullanımı nedeniyle aşırı tüketime neden olmaları, hırsızlık, yangın vb. iEv’in kusuru olmaksızın gerçekleşen hadiseler, Müşteri ve/veya 3. Kişilerin eşyalarından kaynaklanan hata ve zararlar (örneğin elektrik sisteminin yangına sebep olması, klimanın su sızıntısı yaparak duvar ve eşyalara zarar vermesi, televizyonun elektrik akımının uygulama üzerinden kapatılması nedeniyle hasar görmesi vb.) iEv’e atfedilemez.
MADDE 4- MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ
4.1 Müşteri, iEv’ın verdiği hizmete ilişkin ücretleri zamanında ve eksiksiz olarak ödeyecektir.
4.2 Kullanıcı 3. kişilerin aplikasyona Müşteri aracılığıyla kayıt olup kullandığı aşamada girmekte olduğu bilgileri/verileri belirleme hak ve yükümlülüğü Müşteri’dedir. Bu noktada gerek kulanıcı 3. kişilerin aplikasyona kayıt aşamasında girmekte olduğu bilgilerin/verilerin doğruluğu gerekse hangi tip bilgilerin/verilerin sisteme kaydolacağı noktasında iEv’in bir sorumluluğu bulunmayıp iEv yalnızca ilgili bilgilerin/verilerin Müşteri ile paylaşılmasından sorumlu bir platform sağlayıcısı konumundadır.
4.3 iEv’ın Müşteri’ye sağlayacağı ara yüzler başta olmak üzere Sözleşme konusu hizmet kapsamında 3. Kişilerden alınacak şahsi bilgilere erişecek olan yetkili personel seçimi ile bu ara yüzlere yalnızca yetkili kişilerin erişmesinden, yetkili personelin şahsi bilgilerin korunması, saklanması, depolanması gibi veri korunması mevzuatlarına usulüne uygun yürütmesinden Müşteri münhasıran sorumludur. Müşteri, iEv’in ara yüzlere yalnızca yetkili kişileri erişiminin sağlanması ve ödeme, randevu, akıllı ev aletlerinin markaları gibi aplikasyonun hizmet konusuyla ilgili hizmetleri usulüne uygun yürütülmesi noktasında bir yükümlülüğünün olmadığını kabul eder. iEv, ara yüz vasıtasıyla gelen talepleri, talebi gerçekleştirenin yetkili kişi olduğunu varsayarak yerine getirir.
4.4 Müşteri, işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerine istihdam ettiği kişilerin ve kendisi ile ilgili sair kişilerin de uymasını sağlamayı kabul ve taahhüt etmiştir. Yetkili personelin yapacağı görevler tamamen Müşteri’nin takdir ve sorumluluğunda olup bu noktada platform sağlayıcısı konumunda olan iEv’ın herhangi bir rolü/sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.5 iEv, Müşteri’ye, Sözleşme kapsamında yer almayan fakat talep edilen hizmetleri vermeden önce yazılı olarak, ilgili hizmetin Sözleşme kapsamında olmadığını, buna rağmen talep edilmesi halinde

nasıl ücretlendirileceğini ve sistemin ne zaman aktif hale gelebileceğini bildirir. Bu bildirime yazılı olarak onay verilmesi halinde talep edilen ek hizmet verilmeye başlanır.
4.6 Müşteri, Hizmet için gereken bilgi ve belgeleri tam, eksiksiz ve zamanında iEv’e iletmekle yükümlüdür. Müşteri’nin bu yükümlülüğünü geciktirmesi sebebiyle verilecek olan hizmetin aksaması durumunda iEv bu gecikmeden sorumlu değildir.
MADDE 5- FİKRİ MÜLKİYET
İşbu Sözleşme hiçbir şekilde iEv’ın kendi yazılım ve ürünleri üzerinde sahip olduğu fikri hakların Müşteri’ye devredildiği şeklinde yorumlanmayacak olup işbu Sözleşme süresince Müşteri’ye sunulan servis kapsamında sağlanan hizmet ve altyapıya ilişkin; kaynak kodu (source code), objekt kod, dizin (script), bunların hazırlık çalışmaları ile tüm bileşenlerin detayları, her türlü geliştirme ve iyileştirme, bakım ve onarım faaliyetleri, teknik proje çizimleri, teknik anlatımlı proje dökümü, tasarım, grafik, resim ve fotoğraflar ve bunlarla ilişkin eser niteliği taşıyacak her türlü öğe üzerinde eser sahipliğinden doğan, manevi haklarından; umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını men etme salahiyetlerinin kullanma yetkisi, mali haklardan; analog, dijital (mp3, mp4, flac, wav, aiff vs.) dahil her türlü formatta plak, audio kaset, kompakt disk, video kaset, video klip, uzunçalar, CD-ROM, DVD, VCD, floppy disk, hard disk dahil mevcut ve ileride geliştirilecek tekniklerle her türlü dijital veya analog herhangi bir ses, görüntü veya yazılım, kaynak kod veya hizmete ilişkin yazılım veya tasarım ile ilgili herhangi bir hususu kaydetmeye, depolamaya ve/veya yaymaya mahsus araç ile çoğaltma, yurt içinde veyahut yurtdışında satma, ihraç etme, kiraya verme, ödünç verme, bedelli, bedelsiz dağıtma dahil yayma; yurt içinde veyahut yurtdışında analog ya da dijital, telli ya da telsiz yayın, karasal, kablolu, uydu veyahut internet üzerinden yayın yapanlar ile VOD (Video on Demand), IP TV, Free tv uygulamaları dahil her türlü televizyon; dijital, internet üzerinden ya da telsiz frekansıyla yayın yapan her türlü radyo; iEv’ın web sitesi, Facebook, Twitter, Instagram dahil tüm sosyal medya, sosyal paylaşım siteleri, her türlü aplikasyon ve mobil cihaz ile uyumlu, hizmete ilişkim yazılım ve tasarımın paylaşılmasına imkan sağlayan her türlü mecra ile bunlar üzerinde yaratılabilecek tüm kanallar dahil olmak üzere internet, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo uygulamaları dahil mobil/cep telefonu; ile bu mecralarda yer alan her türlü analog ya da dijital uygulama dahil mevcut ve ileride geliştirilecek tekniklerle yayın/umuma iletim yapmaya mahsus mecralarda yayınlama/umuma iletme ve yeniden iletme; uyarlanması, düzenlenmesi, değişiklik yapılması, diğer programlama dillerine çevrilmesi, geliştirilmesi, değiştirilmesi ve teknik olanaklar dahilinde yapılabilecek tüm değişiklikler dâhil her tür ve şekilde işleme; ile tv ekranı, bilgisayar, elektronik cihazlar, radyo ve internet dahil her türlü umuma açık ortamda temsil hakları süre, yer ve sayı bakımından sınırsız olarak, kayıtsız şartsız, üçüncü kişilere de devretme ve kullandırma hakkını da içerecek şekilde münhasıran iEv’e aittir.
MADDE 6- ÖDEME
6.1 İşbu Sözleşme kapsamında belirlenen hizmetlerin yerine getirilebilmesi için Müşteri’nin talep etmiş olduğu pakete ilişkin olarak detaylı ve (varsa) diğer ödeme yükümlülükleri değişiklik göstermekle birlikte KDV dahil aylık fiyat … TL’dir.
6.2 Bu sözleşme kapsamında Müşteri, iEv tarafından düzenlenen faturaların düzenlenme tarihini takip eden 5 (Beş) gün içerisinde ilgili bedelleri iEv’ın aşağıda yer alan banka hesabına ödeyecektir.
Banka Hesap Bilgileri
6.3 Sözleşme uyarınca Müşteri’nin ödemekle yükümlü olduğu kurulum bedeli ile başlangıç paketi ücreti, Müşter’nin ödeyeceği ilk faturaya yansıtılacaktır.

6.4 İşbu Sözleşme uyarınca ödenecek bedellerin belirtilen süre ve şekilde ödenmemesi sözleşmeye aykırılık teşkil edecek olup, iEv; Müşteri’ye bir ihtarname göndererek işbu ihlalin giderilmesi için 3 iş günü müddet verecektir. Bu süre sonunda Müşteri hala sözleşmeye aykırılık teşkil edecek şekilde aylık hizmet bedelini ödememişse bu halde iEv’ın verilen hizmeti askıya alma hakkı mevcuttur. Bir takvim yılı içerisinde, Müşteri’ye daha önce ihtarname gönderilmiş olması halinde, iEv, hizmeti derhal askıya alabilir ve/veya Sözleşme’yi haklı nedenle feshedip uğradığı zararın tazminini talep edebilir.
6.5 Sözleşmenin askıya alınması halinde, hizmet verilmemesi nedeniyle doğacak hasarlardan iEv sorumlu tutulamaz. iEv’in 6.4’deki prosedür dışında ayrıca bir önlem alması, uyarıda bulunması beklenemez. Zararlar ile ilgili olarak 3.9’daki hükümler bu maddeye de uygulanacaktır.
MADDE 7- SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH
7.1 İşbu Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup, Taraflarca işbu Sözleşme’de yer alan hükümler uyarınca feshedilmediği müddetçe 1 yıl süre ile yürürlükte kalır. Bu sürenin sonunda Taraflardan herhangi birince fesih bildiriminde bulunulmadığı sürece sözleşme ücret dışındaki şartlar aynı kalmak kaydıyla birer yıllık sürelerle yenilecektir.
7.2 Taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal ettiği takdirde, hakları ihlal edilen Taraf söz konusu ihlalin giderilmesi için diğer tarafa işbu Sözleşme’nin tebligata ilişkin hükümlerine uygun bir ihtar göndererek 5 günlük süre tanır. Bu süre zarfında söz konusu ihlali giderilmez ise, hakları ihlal edilen taraf Sözleşme’yi haklı sebeple derhal ve tazminatsız olarak feshedebilir ve bu sebeple uğradığı tüm zararları talep edebilir.
7.3 Taraflar, işbu Sözleşme’yi 1 (bir) ay öncesinden hiçbir gerekçe göstermeksizin yazılı bildirimde bulunmak ve feshedilen aya ilişkin hizmet bedelini fesih tarihinde ödemek koşuluyla feshetme hakkına sahiptir.
MADDE 8- GİZLİLİK
8.1 Taraflar, aksi işbu Sözleşme veya eklerinde açıkça belirtilmedikçe; işbu Sözleşme’nin imzalanmasından önce veya işbu Sözleşme çerçevesinde veya Sözleşme’de belirlenen amaçlar doğrultusunda birbirlerine ve/veya çalışanları, danışmanları, iş ortakları veya karşı Taraf ile
bağlantılı herhangi üçüncü kişilere sağlanan bilgilerin veya Sözleşme’ye konu hizmetlerin sunumu sırasında, Sözleşme konusu ile ilgili olarak taraflar ile yapılan her türlü tartışma, görüşme, toplantı, ya da işbu Sözleşme’nin ifasına ilişkin olarak öğrenmiş olduğu/öğreneceği mali veya ticari her türlü bilgi ve belge, sözlü, görsel ve yazılı veya herhangi bir formdaki bilgi, rapor, kişisel veriler de dâhil Müşteri ve çalışanlarına ilişkin her türlü bilgi, ürün ve hizmet planları, sözlü veya yazılı ya da diğer iletişim araçlarıyla açıklanmış tüm ticari, finansal veya teknik bilgi ile Taraflar’ın faaliyetleri, görüşleri, ilgili teknik ve/veya ticari bilgileri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; bu kişiye/kişilere ait yürürlükteki mevzuat kapsamındaki ya da yürürlüğe girecek mevzuat kapsamındaki her türlü kişisel veri de dahil bilgilerin tümünün (Gizli Bilgi/Gizli Bilgiler), işbu Sözleşme ve ekleri de dahil (ve yürürlükteki Türk mevzuatı uyarınca izin verilen sınırlarda) ticari sır olarak addedileceğini kabul eder.
8.2 Gizli Bilgileri elde eden taraf (Alıcı Taraf); diğer Taraf’ın buna ilişkin olarak açık yazılı izni olmaksızın Gizli Bilgileri hiç kimseye açıklayamaz ve Alıcı Taraf, Gizli Bilgiler’i korumak için gerekli olan, kendi Gizli Bilgileri’ni/ticari sırlarını korumak için gerçekleştirdiği eylemler başta olmak üzere tüm makul önlemleri alır.
8.3 Sözleşme’nin işbu bölümünde belirtilen yükümlülükler aşağıdaki verileri kapsamaz:
a. İlgili delillerle kanıtlanmak şartıyla, Alıcı Taraf’ın kusuru olmaksızın kamuya açık hâle gelen veriler,

b. Kanun veya ilgili yetkiyi haiz makamlar tarafından öngörülen gereklilikler uyarınca açıklanması hukuken zorunlu tutulan veriler.
c.Bilgi Alan tarafından bu Sözleşme ile ilgili olarak kendisine ifşa edilmeden önce bilindiği hukuka uygun olarak kanıtlanabilen bilgiler; d. d. Hukuka uygun olarak gizli tutma yükümlülüğü olmayan bilgiler.
8.4 Alıcı Taraf, Gizli Bilgiler’e ilişkin burada düzenlenen gizlilik yükümlülüğünün her bir ihlali için söz konusu ihlal sonucunda doğan tüm zararları tazmin eder.
MADDE 9- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE TİCARİ İLETİLER
9.1 Taraflar’ın müşterileri, çalışanları veya potansiyel çalışanlarına ait kişisel verilerin otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması veya başka bir şekilde elde edilebilir hale getirilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kullanılmasının sınırlanması amacıyla işaretlenmesi veya tasniflenmesi veya kullanılmasının engellenmesi gibi bu veriler üzerinde gerçekleştirilen bir işlem ya da işlemler bütünü yoluyla işlenmesi, ancak veri sahibi tarafın önceden yazılı izninin alınması üzerine ve hukuka uygun şekilde olmak kaydıyla mümkündür.
9.2 Taraflar, yürütülmekte olan ticari ilişki kapsamında elde ettikleri her türlü kişisel veriye ilişkin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca sorumluluklarını bildiklerini ve haiz oldukları sıfatın hukuki sorumluluklarına uygun hareket edeceklerini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğan/doğacak zarardan yükümlülüklerine riayet etmeyen Taraf münhasıran sorumlu olacaktır.
9.3 İşbu Sözleşme çerçevesinde işlenen kişisel verilerin türleri, bu verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı, işlenen verilerin paylaşıp paylaşılmayacağı ve verilerin hangi süre ile saklanacağı tamamen veri sorumlusu konumunda olan Müşteri’nin takdir yetkisinde olup iEv veri işleyen konumundadır. Bu kapsamda 3 kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi için ilgili mevzuatların öngördüğü her türlü yükümlülüğün (açık rıza, aydınlatma yükümlülüğü vb.) yerine getirilmesinden Müşteri münhasıran sorumlu olup iEv yalnızca bu sürecin teknik alt yapısını sağlayan bir platform sağlayıcısıdır. Müşteri, iEv’in işbu Sözleşme kapsamında işlemekte olduğu kişisel veriler için, veri sorumlusu olmasından kaynaklı mevzuatlarda öngörülen her türlü yükümlülüğü yerine getirdiğini ve bu doğrultuda ilgili kişilerin açık rızasının alınarak aydınlatma yükümlüğünün sağladığını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu yükümlülüklerin Müşteri tarafından ihlali nedeniyle, iEv’in ödemekle yükümlü olacağı her türlü maddi ve/veya manevi tazminatı Müşteri’ye rücu hakkı saklıdır.
MADDE 10- MÜCBİR SEBEPLER
10.1 Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, Mücbir Sebep olarak kabul edilir.
10.2 Mücbir Sebep’in gerçekleşmesi halinde, Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme dolayısıyla üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirme yetisi, herhangi bir Mücbir Sebep olayının bir sonucu olarak kısmen etkilenirse, söz konusu Taraf, etkilenmeyen yükümlülüklerinin ifasını yerine getirmeye devam etmekle yükümlü olacaktır. Mücbir Sebep halinin etkisinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi ve etkilenen Taraf’ın bu süre içerisinde yükümlülüğünü yerine getirememesi halinde, Taraflar’dan her birinin Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı olacaktır.

MADDE 11- TEBLİGAT VE BİLDİRİMLER
11.1 Taraflar’ın işbu Sözleşme’de yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli ve yasal bir tebligatın sonuçlarını doğuracaktır. Adres değişikliği halinde Taraflar bu değişikliği diğer tarafa noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla 5 (beş) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Değişiklik bildirilmedikçe bu Sözleşme’de belirtilen adreslere yapılan tebligatlar hukuken geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3) maddesi saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak her türlü bildirim, ihtar, ihbar Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3)’üncü maddesinde sayılanlara ek olarak birinci maddede belirtilen iletişim bilgilerine yazılı olarak elden teslim, alındı teyitli e-posta aracılığıyla yapılabilir.
MADDE 12- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
12.1 İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Sözleşme hükümlerinin yetersizliği halinde yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ile sair Türk hukuk mevzuatı uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından, yorumlanmasından ve Sözleşme’nin tamamlayıcı nitelikte eklerinden doğacak anlaşmazlık halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra daireleri münhasıran yetkilidir.
MADDE 13-DİĞER HÜKÜMLER
13.1 Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi sözleşmenin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
13.2 Taraflar’ın bu sözleşmeden kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
13.3 Taraflar’dan hiçbiri, diğer Taraf’ın öncesinden verilmiş yazılı onayı olmaksızın bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devir veya temlik edemez.
13.4 Bu Sözleşme’nin imzasından doğacak damga vergisi ve sair mali yükümlülükler iEv tarafından Müşteri’ye kesilecek ilk faturaya ayrıca yansıtılacaktır.
13.5 13 (onüç) maddeden ibaret işbu sözleşme, üyelik tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.